Oppimismaiseman uudelleensovittaminen

  • tuulah
  • 15.6.2018
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Oppimismaiseman uudelleensovittaminen

 

Yliopistojen ja korkeakoulujen perinteiset fyysiset ympäristöt eivät vastaa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, eivätkä mahdollista aktiiviseen oppimiseen perustuvia pedagogisia ratkaisuja. Fyysiset tilat eivät pääosin myöskään tue opettajien ja opiskelijoiden kohtaamisia, yhteistä työskentelyä ja yhdessä oppimista. Yliopistot ja korkeakoulut kilpailevat kansainvälistyvässä ja globaalissa maailmassa. Tämä asettaa myös vaatimuksia kampusten puoleensavetävyydelle ja pedagogis-digitaaliselle toimivuudelle. Kampuksen oppimismaisemassa fyysiset ja digitaaliset oppimisympäristöt yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka aukeaa kampusta ympäröivään urbaaniin ympäristöön. Kampusten kehittämiseen ei riitä enää perinteinen johtamismalli, jossa fyysiset, digitaaliset ja pedagogiset toiminnot ovat erillään. Tarvitaan uudenlainen kampusjohtamisen malli, jossa näiden toimintojen johtaminen yhdistyy.

Korkeakouluilla on tällä hetkellä runsaasti erilaisia toimintamalleja opetuksen pedagogisessa ja teknisessä tuessa, mutta ne on yleensä eriytetty kahdeksi erilliseksi tukipalveluksi.  Lisäksi suurin osa niistä on korkeakoulukohtaisia. Myös tilasuunnittelu ja sen digitaalis-pedagogiset näkökulmat jäävät usein integroitumatta. Resurssit ovat rajallisia ja syvällisen asiantuntemuksen hankkimiseen on harvoin mahdollisuutta. Monet opetuksen tukipalvelut ja asiantuntemus voivat olla myös yhden henkilön takana sekä hajautetuissa vertaistuen malleissa, että keskitetyissä palveluissa. sekä hajautetuissa vertaistuen malleissa, että keskitetyissä palveluissa.

Osahankkeessa luodaan TKI -perustaisesti  HUB, joka toimii kampusten tulevaisuusvalmiiden oppimismaisemien yhteiskehittämisen alustana ja osallistaa kaikkia käyttäjäryhmiä (kampusten tila- ja pedagoginen johto, opintohallinto, digitaalisen teknologian pedagoginen tukihenkilöstö, opetus- ja tutkimushenkilökunta, opiskelijat).

Ensimmäinen Campus hub on perustettu Helsingin yliopistoon: Caledonia – Campus Learning and Development Initiatives hub.

Hankkeen partnerit

Hankkeen koordinaatio ja johto: Helsingin yliopisto
Dosentti Anne Nevgi, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE), Helsingin yliopisto
Sähköposti: anne.nevgi[at]helsinki.fi, Puhelin: 050 4150172
Nuorempi tutkija Niclas Sandström, Kasvatustieteen osasto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Sähköposti: niclas.sandstrom[at]helsinki.fi

Hankkeen partneri: Itä-Suomen yliopisto
Professori Laura Hirsto
laura.hirsto[at]uef.fi

Hankkeen partneri: Tampereen teknillinen yliopisto
Dosentti Suvi Nenonen
suvi.nenonen[at]sykoy.fi

Hankkeen partneri: Vaasan yliopisto
Tietohallintopäällikkö Ari Hovila
ari.hovila[at]uwasa.fi

 

Hankkeen aikataulu

2018:

Benchmarkataan kansainvälisesti tunnetut kampusten oppimismaisemat.
Aloitetaan välittömästi fyysis-digitaalisten ympäristöjen uudelleen sovittaminen pilottien avulla hankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa rapid prototyping -menetelmällä oppimishubien luomiseksi.
Pilotoidaan ensimmäinen käänteentekevien digipedagogisten taitojen kurssi Helsingin yliopistossa.

2019:

Pilottien perusteella syntyy kampuksen kehittämismalli.
Testataan keskenään verkottuneita oppimishubeja.
Kehitetään käänteentekevien digipedagogisten taitojen kurssia yhteistyössä parnereiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

2020:

Tuotetaan kampuksen kehittämismalli.
Tuotetaan manuaali kampuksen kehittämismallista.
Tutkitaan käänteentekevien digipedagogisten taitojen kurssin vaikuttavuutta ja esitetään tulokset.